Gemeenten

De Overheid.nl Monitor is in 1999 gestart. Toentertijd zijn in totaal 580 overheidswebsites onderzocht. Dit was in een periode dat het merendeel van de overheidsorganisaties geen website had. Het aantal onderzochte websites is vervolgens gestegen tot het hoogst aantal onderzochte websites in het jaaronderzoek 2004: 1.128 websites. Daarna is het aantal onderzochte websites afgenomen door samenvoeging en/of opheffing van organisaties. Het onderzoek richtte uiteindelijk de focus op ministeries en decentrale overheidsorganisaties.

Binnen de categorie gemeenten zijn de bestanden verzameld per jaargang:

1999 - 2000

Het jaaronderzoek is uitgevoerd door Blauw New Media Consulting in opdracht van Helpdesk Overheid.nl, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 1999 zijn in totaal 580 overheidswebsites onderzocht van adviesorganen, ambassades, diensten gemeenten, diensten ministeries, diensten onderzoek, gemeenten, Kamers van Koophandel, ministeries, Openbaar Ministerie, publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, provincies, rechterlijke macht, regiokorpsen van politie, universiteiten, varia, Staten Generaal, waterschappen en ZBO’s.

De websites zijn beoordeeld op de twee hoofdcategorieën: internet en content. Deze waren weer onderverdeeld naar subcategorieën. De vragen per overheidsorganisatie (kunnen) verschillen. Veel (semi-)overheidsorganisaties hadden nog geen website. Vanaf september 1999 was www.overheid.nl beschikbaar als centrale toegangspoort voor overheidsinformatie.

Tijdens de uitvoering van het onderzoek waren er 538 gemeenten. Hiervan hadden 158 organisaties (29%) een werkende website en waren er 26 (5%) onder constructie.

Verzameling beschikbare data voor gemeenten 1999 - 2000 (zip 1,45 MB)

2000 - 2001

Het jaaronderzoek is uitgevoerd door NEI Arbeid en Onderwijs in opdracht van Helpdesk Overheid.nl, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De opzet van de monitor is grotendeels gehandhaafd ten opzichte van de nulmeting. Aan de monitor zijn enkele punten toegevoegd waarop de websites zijn beoordeeld. In 2000 zijn er uiteindelijk 798 websites bereikt en beoordeeld. Dit is een groei van 49% ten opzichte van 1999. Deze stijging geeft de onstuimige groei van het internet goed weer.

Tijdens de uitvoering van het onderzoek waren er 537 (deel)gemeenten. Hiervan hadden 229 gemeenten (45%) een werkende website en waren er 34 (13%) niet bereikbaar.

Verzameling beschikbare data voor gemeenten 2000 - 2001 (zip 2,69 MB)

2001 - 2002

Stichting ICTU, programma Advies Overheid.nl heeft in 2001 de organisatie van het onderzoek zelf ter hand genomen. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst bestaand uit gesloten vragen met dichotome (ja/nee) en ordinale (goed/matig/slecht) antwoordmogelijkheden.

Inclusief een categorie ‘overige’ zijn zeventien verschillende typen overheidsinstellingen te onderscheiden. De kwaliteit van de websites is belicht vanuit vier invalshoeken: gebruikersvriendelijkheid, (bestuurlijke) informatie, dienstverlening en participatie.

Tijdens de uitvoering van het onderzoek waren er 529 (deel)gemeenten. Hiervan hadden 345 gemeenten (65%) een website.

Verzameling beschikbare data voor gemeenten 2001 - 2002 (zip 4,54 MB)

2002 - 2003

Het jaaronderzoek is uitgevoerd door CoolResearch in opdracht van Stichting ICTU, programma Advies Overheid.nl / het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In 2002 zijn 1.158 websites onderzocht. Dat zijn 162 websites meer dan in 2001. Vooral het aantal gemeentelijke websites was sterk gestegen: 150 nieuwe gemeentelijke websites zagen het licht; in oktober 2002 waren er 495 gemeentelijke websites.

De kwaliteit van de websites is beoordeeld aan de hand van vijf criteria die de kwaliteit van de overheidswebsite bepalen: gebruikersvriendelijkheid, algemene informatie, bestuurlijke informatie, dienstverlening, participatie.

Tijdens de uitvoering van het onderzoek waren er 521 (deel)gemeenten. Hiervan hadden 495 gemeenten (95%) een website.

Verzameling beschikbare data voor gemeenten 2002 - 2003 (zip 70,80 MB)

2003 - 2004

Het jaaronderzoek is uitgevoerd door Daadkracht in opdracht van Stichting ICTU, programma Advies Overheid.nl / het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Kwaliteitsmonitor Overheidswebsites heet met ingang van dit jaar Overheid.nl Monitor. In 2003 zijn 1.124 websites onderzocht. De kernoverheden zijn inmiddels zo goed als allemaal voorzien van een eigen website. De kwaliteit van de websites is beoordeeld aan de hand van dezelfde vijf hoofdcriteria als in 2002: gebruikersvriendelijkheid, algemene informatie, bestuurlijke informatie, dienstverlening, participatie. Binnen die hoofdcriteria zijn wel vragen gewijzigd, aangescherpt, verwijderd en toegevoegd.

Verder is gebruik gemaakt van bevindingen uit: de nulmeting van dienstverleningsniveaus in de rijksproductencatalogus op www.overheid.nl in december 2003 en de nulmeting van PKI-gerelateerde transacties bij enkele rijksoverheden. Voor het aanbod van elektronische diensten bedroeg het streefpercentage 35%.

Op één na beschikten alle gemeenten over een website.

Verzameling beschikbare data voor gemeenten 2003 - 2004 (zip 5,46 MB)

2004 - 2005

Het jaaronderzoek is uitgevoerd door Daadkracht in samenwerking met Logica CMG in opdracht van Stichting ICTU, programma Advies Overheid.nl / het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In totaal zijn de websites van 1.128 organisaties onderzocht. Het onderdeel gebruikersvriendelijkheid is komen te vervallen in het checklistonderzoek. Daarvoor in de plaats is een onderzoek gekomen met een generiek instrument (spidersoftware). De overige vier hoofdcriteria zijn gebleven: algemene informatie, bestuurlijke informatie, dienstverlening, participatie. Voor het aanbod van elektronische diensten bedroeg het streefpercentage 45%.

Alle gemeenten beschikken over een website.

Verzameling beschikbare data voor gemeenten 2004 - 2005 (zip 2,75 MB)

2005 - 2006

Het jaaronderzoek is uitgevoerd door Daadkracht in samenwerking met Logica CMG in opdracht van Stichting ICTU, programma Advies Overheid.nl / het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In totaal zijn 546 websites onderzocht van (deel)gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries. De rubriek ‘overige’ is komen te vervallen.

In vergelijking met 2004 is in de aard en opzet van het onderzoek gewijzigd wat zich onder meer uit in het sterk beperken van de te onderzoeken organisaties. De hoofdcriteria in 2005 waren: gebruiksvriendelijkheid, transparantie, interactiviteit en actualiteit, dienstverlening, gepersonaliseerde dienstverlening. Voor het aanbod van elektronische diensten bedroeg het streefpercentage 55%.

De websites van alle 494 gemeenten en deelgemeenten zijn onderzocht.

Verzameling beschikbare data voor gemeenten 2005 - 2006 (zip 1,72 MB)

2006 - 2007

Het jaaronderzoek is uitgevoerd door Daadkracht in samenwerking met Logica CMG in opdracht van Stichting ICTU, programma Advies Overheid.nl / het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De hoofdcriteria in 2006 zijn voor een groot deel gelijk aan die van 2005. Het onderdeel ‘toegankelijkheid’ heeft een prominentere plek gekregen ten koste van interactiviteit en actualiteit: gebruiksvriendelijkheid, transparantie, dienstverlening, gepersonaliseerde dienstverlening, toegankelijkheid.

In 2006 besteedde de Overheid.nl Monitor specifiek aandacht aan de online openbaarheid van toezichthouders. Gebleken is dat het eigen publicatiebeleid van toezichthouders de openbaarheid van informatie sterker bepaalt dan de externe regelgeving waaraan die toezichthouders zich dienen te houden. Hoewel vergelijkbare toezichthouders grotendeels dezelfde externe regels moeten of kunnen volgen, blijken er aanzienlijke onderlinge verschillen in de mate van openbaarheid van hun informatie op het internet. Er is nog veel ruimte voor groei. Voor het aanbod van elektronische diensten bedroeg het streefpercentage 60%.

De websites van alle 458 (deel)gemeenten zijn onderzocht.

Verzameling beschikbare data voor gemeenten 2006 - 2007 (zip 1,42 MB)

2007 - 2008

Het jaaronderzoek is uitgevoerd door Daadkracht in samenwerking met TNS NIPO in opdracht van Stichting ICTU, programma Overheid heeft Antwoord© / het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het jaaronderzoek maakt naast het checklistonderzoek gebruik van het e-mailresponsonderzoek van Stichting ICTU, programma Overheid heeft Antwoord© en onderzoeken naar audiovisuele verslaglegging (in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en eParticipatie (in opdracht van Stichting ICTU, programma Burger@Overheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

De checklist van de Overheid.nl Monitor 2007 kende vijf hoofdthema’s: transparantie, dienstverlening, gepersonaliseerde dienstverlening, participatie, toegankelijkheid. Voor het aanbod van elektronische diensten bedroeg het streefpercentage 65%.

De websites van alle 443 gemeenten zijn onderzocht.

Verzameling beschikbare data voor gemeenten 2007 - 2008 (zip 7,12 MB)

2008 - 2009

Het jaaronderzoek is uitgevoerd door Panteia in opdracht van Stichting ICTU, programma Overheid heeft Antwoord© / het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Van het jaaronderzoek is geen rapportage (jaarpublicatie) verschenen. De hoofdthema’s waren: standaarden, transparantie: openbaarheid van overheidsinformatie, dienstverlening, gepersonaliseerde dienstverlening, burgerbetrokkenheid en participatie, toegankelijkheid, bonusvragen (uiteindelijk niet ingevuld). Bij de publicatie van de resultaten van het jaaronderzoek is vertraging opgetreden waardoor er in de laatste maanden van 2008 geen continue monitor is geweest.

De websites van alle 443 gemeenten zijn onderzocht.

Verzameling beschikbare data voor gemeenten 2008 - 2009 (zip 3,03 MB)

2009 - 2011

Het jaaronderzoek is uitgevoerd door Daadkracht in samenwerking met TNS NIPO in opdracht van Stichting ICTU, programma Overheid heeft Antwoord© / het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Van het jaaronderzoek 2009 is geen rapportage verschenen. In 2009 is voor het laatst een jaaronderzoek uitgevoerd. Sinds dat jaaronderzoek zijn wel de maandelijkse ranglijsten van de continue monitor verschenen. Met name bij gemeenten zijn er wel nog updates van deelgegevens en specifieke organisaties geweest. Bij de publicatie van de resultaten van het jaaronderzoek is vertraging opgetreden waardoor er in de laatste maanden van 2008 geen continue monitor is geweest.

De Overheid.nl Monitor is per 1 januari 2010 officieel ondergebracht bij Stichting ICTU, programma RENOIR. RENOIR ondersteunt de implementatie en realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid (NUP), en de regie die daarop wordt gevoerd. De laatste ranglijst van de Overheid.nl Monitor (continue monitor) is op 22 juni 2011 gepubliceerd.

Tijdens het jaaronderzoek 2009 zijn de websites van alle 441 gemeenten onderzocht. Met ingang van 2010 is het aantal gemeenten als gevolg van herindeling gedaald naar 431 gemeenten. Per 1 januari 2011 waren er nog 418 gemeenten in Nederland. Onderzoekers van Daadkracht in samenwerking met TNS NIPO in opdracht van Stichting ICTU, programma RENOIR hebben de nieuw gevormde gemeenten apart beoordeeld. De scores zijn daarbij aan betreffende gemeenten voorgelegd ter mogelijke verbetering en vervolgens doorgevoerd in de ranglijsten.

De twaalf elementen uit de Overheid.nl Monitor die gekoppeld waren aan de website ‘de 5 beloften’ zijn in april 2011 door onderzoekers van Daadkracht onderzocht in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de continue monitor van mei 2011 zijn de resultaten van dat deelonderzoek tot uiting gekomen in de ranglijst voor gemeenten. Deze resultaten zijn daarbij uiteraard ook verwerkt op de website ‘de 5 beloften’. De deelgemeenten zijn in dit kader niet separaat onderzocht.

Verzameling beschikbare data voor gemeenten 2009 - 2011 (zip 1,82 MB)