Stelsel van Basisregistraties

Het Stelsel van Basisregistraties speelt een belangrijke rol in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering, het toetsen van vergunningaanvragen of het bestrijden van fraude; alle betrokkenen hebben baat bij slim gebruik van veel gebruikte overheidsgegevens zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie.

Deze gegevens worden vastgelegd in basisregistraties. Door al bekende gegevens binnen de overheid met elkaar te delen, kan de overheid efficiënter opereren en de dienstverlening verbeteren. Zo hoeft een burger of bedrijf bepaalde gegevens niet steeds opnieuw aan te leveren, maar volstaat één melding. Om de gegevens te kunnen delen, zet de Nederlandse overheid een Stelsel van Basisregistraties op.

Fundament

Het Stelsel van Basisregistraties vormt het fundament voor:

 • een overheid die niet naar de bekende weg vraagt;
 • een overheid die klantgericht is;
 • een overheid die zich niet voor de gek laat houden;
 • een overheid die weet waarover ze het heeft;
 • een overheid die haar zaken op orde heeft en niet meer kost dan nodig.

12 Basisregistraties

Er zijn 12 basisregistraties. Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
De kenmerken van een basisregistratie zijn verwoord in twaalf eisen waaraan een basisregistratie moet voldoen. Basisregistraties bevatten authentieke en niet-authentieke gegevens. Het verplicht gebruik door overheidsinstellingen geldt voor de authentieke gegevens in een basisregistratie. In de wet van een basisregistratie ligt vast welke gegevens authentiek zijn. Bij het gebruik van de gegevens is de privacy van de burger gewaarborgd.

 • BRP - Basisregistratie personen (bestaat uit ingezetenen en niet-ingezetenen)
 • HR - Handelsregister
 • BAG - Basisregistraties Adressen en Gebouwen (bestaat uit twee basisregistraties)
 • BRT - Basisregistratie Topografie
 • BRK - Basisregistratie Kadaster
 • BRV - Basisregistratie Voertuigen (kentekenregister)
 • BLAU - Basisregistratie voor Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen
 • BRI - Basisregistratie Inkomen
 • WOZ - Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken
 • BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie (voorheen GBKN)
 • BRO - Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO)

 

Samenhangende werking

De twaalf basisregistraties vormen samen met een aantal stelseldiensten (stelselvoorzieningen en enkele kennisdiensten) het Stelsel van Basisregistraties.

De Stelselvoorzieningen vergemakkelijken de gegevensuitwisseling tussen de basisregistraties en zorgen voor het waarborgen van de juistheid van gegevens. Het toepassen van Digikoppeling maakt gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties mogelijk en voor het melden van vermeende fouten in de basisregistraties wordt Digimelding ingezet. Digilevering is de beoogde voorziening voor het leveren van gebeurtenissen vanuit de aangesloten basisregistraties, bijvoorbeeld het starten van een onderneming. De structuur van het Stelsel van Basisregistraties is beschreven in de Stelselcatalogus.

Het Stelsel van Basisregistraties, haar onderlinge verbindingen en de status zijn gevisualiseerd in de interactieve stelselplaat. De Stelselarchitectuur van het heden beschrijft hoe het Stelsel van Basisregistraties eind 2014 op hoofdlijnen functioneert.

Wie gebruiken het Stelsel van Basisregistraties?

Alle overheden moeten voor de uitvoering van hun publieke taken gebruik maken van gegevens uit het Stelsel van Basisregistraties. Dat betekent dat alle gemeenten, alle provincies, alle waterschappen, alle zelfstandige bestuursorganen en overige organisaties met een publieke taak gebruik maken van de basisregistraties. Met inachtneming van de regels voor privaat gebruik kan het Stelsel van Basisregistraties ook voor private organisaties veel gaan opleveren.

De rollen

Gerelateerde informatie

 • Youtube film over de maatschappelijke baten van het Stelsel van Basisregistraties
 • Stelselpedia, het Amsterdamse Stelsel van Basisinformatie.